Vedtægter

§ 1: Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn: Hammerum Herred Gymnastik
Stiftet den: ____2001___________
Hjemsted: Herning kommune

§ 2: Foreningens formål
Foreningens formål er ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3: Foreningens tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland og kan søge optagelse i andre organisationer ved behov for dette.

§ 4: Medlemskab

Man er medlem af foreningen, hvis man deltager som instruktør/gymnast eller er forældre/værge til gymnast på et af de etablerede hold i Hammerum Herred Gymnastiks regi, eller har anden tilknytning til foreningen. Man må ikke være i kontingentrestance på foreningens hold.

En anden tilknytning kan være som medlem af oprettede og tilknyttede underudvalg i Hammerum Herred Gymnastik. For deltagelse i dette registreres man som passiv medlem.

Passivt medlemskab tilbydes også deltagere på tilknyttede hold i de associerede foreninger.

Associerede foreninger er foreninger hvormed, der er indgået kontraktlige forpligtelser med Hammerum Herred Gymnastik i forbindelse med benyttelse af gymnastikfaciliteterne i Sportscenter Herning.

Kontingenter godkendes af bestyrelsen.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen udover kontingent-forpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelsen.

Såfremt et medlem ikke er aktiv i en sæson, betragtes det som en udmeldelse.

§ 5: Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 9 medlemmer.

I bestyrelsen sidder 1 repræsentant udpeget af hver af de associerede foreninger (pt. pr. 2010 to medlemmer: Gjellerup Sdr. og Kollund-Lind Gymnastikforening)

I bestyrelsen sidder 2 repræsentanter udpeget af DGI Midtjylland.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen er på valg hvert år og kan genvælges.  Bestyrelsen supplerer sig selv ved utidig afgang af et medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Kassererfunktionen virker i hht. aftale om regnskabsføring gennem DGI Midtjylland.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, aktivt og passivt, der er fyldt 16 år.

Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig flertal.

Over møderne udarbejdes beslutningsreferater, der godkendes af alle mødedeltagere.

§ 6: Tegningsparagraf
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der dog kan udstede fuldmagt til at disponere over pengekonti, foretage indkøb m.v.

§ 7: Foreningens midler
Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler i henhold til formålsbestemmelsen.

§ 8: Ordinær generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i september måned.

Generalforsamlingen afholdes fysisk, er dette ikke en mulighed, i tilfælde af udefrakommende begivenheder, kan bestyrelsen vælge at afholde generalforsamlingen online eller udskyde den indtil fysisk afholdelse er muligt.

Indkaldelse skal ske skriftligt til foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.  Indkaldelsen annonceres også ved opslag i Sportscenter Herning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – i skriftlig form.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

Stemmeret har ethvert medlem der er fyldt 16 år.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9: Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning ved formanden
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/kassereren
  4. Behandling af indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jfr. § 5)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jfr. §11)
  7. Eventuelt

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11: Regnskabsår

Foreningens regnskabsår løber fra 01.07 til 30.06

Regnskabet skal inden fremlæggelsen for generalforsamlingen revideres og påtegnes af en revisor. Revisoren, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen, skal have adgang til alle oplysninger om foreningen og tilrettelægger selv revisionen.

§ 12: Ophør m.v.

Forslag om foreningens opløsning eller sammenslutning med en anden forening, skal behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 uges mellemrum.

Sådanne beslutninger kan kun gennemføres, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på hver generalforsamling stemmer for forslaget.

Ved ophør overgår eventuelle midler til DGI Midtjyllands gymnastikudvalg til brug for ungdomsarbejdet i landsdelsforeningen.

 

Forside